Familjen Löfroth  The Lofroth Family

 

 

 

 

 


Bild på Carls & Märtas hem, Valsjöbyn

 

Innehållsförteckning/Content

Latest NEWS / Senaste NYTT

Släktmatrikel/Lofroth Family Tree

* Släkthistoria/Kin story of grandfather Carl

* Farmor Märtas förfäder/Kin story of grandmother Märta

* Carl-Märtas pictures

* Kusinträff i Valsjöbyn 2005

* Katarinas släkt/family

* Schnauzi-Hero??s Ivan-Ivanovitsch

 

 

Latest NEWS / Senaste NYTT

Great things happen in Valsjöbyn ... Kate and Kerstin built a new house up the hill. Their son has taken over the old one.

 

Bild på Kates nya hus

 

Tillbaka till början/back to start

 

 

 

 

Lite Släkthistoria


Den äldste vi fått fram på farfar Carls sida är bonden Sven Nilsson i Burträsk som levde 1620-1686. Vi vet inget mer om honom än att han hade en son, Anders Svensson, som flyttade till Vebomark i Lövånger och där köpte ett hemman, Vebomark 2. Anders och hans hustru Anna Larsdotter fick fem döttrar och två söner, Nils och Östen. Från dessa två bröder härstammar troligen alla med namnet Löfroth.

Östen, 1693-1769, som var den 5:e i barnaskaran, tog över gården och jordbruket.
(En av hans äldre systrar gifte sig med en soldat Trappman, och han, Trappman, stämde Östen för att han ej fått ut hustruns arv efter hennes far Anders Svensson.)

Hans äldre bror Nils gifte sig med bonddottern Karin Nilsdotter i Lövvattnet och tog över hennes hemman, när hennes far och äldste bror drunknat. Det hemmanet är fortfarande i släktens ägo.

Östen fick 8 söner (inga döttrar) med sin hustru Malin. Två söner, Petrus (Petter) och Lars flyttade till Umeå stad och tog släktnamnet Löfroth. (Även deras kusiner, Nils söner, tog samma namn när de flyttade till Umeå.)

Den 5:e av sönerna hette Jacob (1725-1792). Hemmanet delades mellan Jakob och hans bror Johan. Johan var strulig, dömdes 3 gånger för fylleri. När han dog såldes hemmanet i Vebomark. Det är nu hembygdsgård och museum.

Jakobs hustru - hon hette också Malin - födde honom två döttrar och fyra söner. Den första dottern dog 10 år gammal, förste sonen blev soldat Högmodig Löfroth, 5:e barnet i kullen blev soldat Avander, den 6:e dog 21 år gammal.

Fjärde barnet i kullen hette Matthias (1771-1849). Han blev först soldat med soldatnamnet nr 19 Kämpe i Näset men gifte sig 1797 med bonddottern Catharina och blev bonde. Han övertog svärfaderns hemman i Bissjön, Lövånger.

Matthias och Catharina fick fyra barn, Gustaf, Matts, Olof och Magdalena. Olof dog sju år gammal, Magdalena dog innan hon fyllt ett år. Vi vet inte vad som hände med den förstfödde sonen, Gustaf.

Det blev Matts (1804-1879) som övertog hemmanet och den förste i vår släktgren som antog namnet Löfroth som släktnamn. Han gifte sig med sergeantdottern Anna Carolina Dahlgren och de fick 10 barn. Matts missköter sig, han får varning för fylleri och han får gå från gården 1853.Han och Anna Carolina inhyses som fattighjon hos skomakaren Hans Lundkvist.

Deras tionde barn döptes till Matthias (1846-1892)

Han lämnar hemmet 16 år gammal, först till Burträsk, därefter som dräng hos kyrkoherde Unerus i Lövånger, sedan till Nordmalin, som rallare till Östersund 1868, sedan till Rödön - där farfar Carl föddes - och slutligen till Heden i Överturingen. Arbetar åt major Oktylonny på Rödön, därefter som tjänsteman, rättare, på Heden åt Mons bolag.

Förste sonen Carl (1871-1940) föddes ett halvår före giftermålet med bonddottern Catharina Bäcklund. Inför lysningen måste Matthias skaffa intyg att han var giftasmogen. (På den tiden blev man inte myndig förrän man fyllt 25 år.) Bifall till vigseln intygades av rådmannen och bonden Jöran Boija i Fanbyn, Rödön. De gifte sig en månad efter att han fyllt 25.

Enligt husförhörsrapporterna från den tid då sonen Carl växte upp fick Carl beröm. Men Matthias och Catharina fick inte mer än godkänt för kunskap i läsning och katekeskunskap....

Författare: Rut Röstlund, Sune Löfroth

Bild på Carls farBild på Carls mor

 

Kin Story Of Grandfather Carl


The eldest we have found of grandfather Carl?.s ancestors is the farmer Sven Nilsson in Burtraesk who lived 1620-1686. The only thing we know of him is that his son, Anders Svensson, moved to Vebomark in Loevaanger and bought a farm, Vebomark 2. On the farm he built a house to live in and a bakery that still exist and is sort of rural museum. His wife got two sons, Nils and Oesten and five daughters.

Those two brothers are ancestors to all men we know of, having the Lofroth name. The elder son, Nils, got work as farmhand in the nearby village Loevvattnet and married the farmer?.s daughter, Karin. When her father and one of her brothers went through thin ice and drowned Karin and a younger brother inherited the farm, Hoetjaern 3.This farm is still owned by the Nils?? branch of the Lofroth family.

The younger brother, Oesten, 1693-1769, became owner of Ander?.s farm.
(One of his elder sisters married a soldier, Trappman, and he sued Oesten because his wife had not got her inheritance after her father Anders. Both brothers seem to have been greedy, also Nils was sued for not giving the children after Karin?.s drowned brother their part of the inheritance.)

Oesten got 8 sons (no daughters!) with his wife, Malin. Two sons, Petrus (Petter) and Lars moved to Umeaa city and took the name Lofroth. (Also their cousins, Nils?. sons, took the same surname when they moved to Umeaa.)

The fifth son of Oesten, Jacob, (1725-1792) and his brother Johan inherited the farm. None of them were good farmers, when Johan died 1770 (no children) the farm was sold. Jacob and his wife moved to Vebomark 7 as paupers.Times were hard - there was famine in Sweden 1770-1773.

His wife Malin, (same name as Jacob?.s mother) gave him two daughters and four sons. The first son became a soldier named Hoegmodig (Proud) Lofroth, the first daughter died 10 years old, the fifth child became a soldier, named Avander, the 6:th child, a son, died 21 years old.

The 4:th child was christened Matthias Jacobsson (1771-1849). First, he was a soldier named nr 19 Kaempe (i.e. warrior), but he married a farmer?.s daughter, Catharina, and became a farmer, after his father in law, in Bissjoen, Loevaanger.

Matthias and Catharina got four children, Gustaf, Matts, Olof, and Magdalena. We do not know what happened with the firstborn, Gustaf. Olof died 7 years old, Magdalena died before she was one year old.

Matts Matthiasson (1804-1879), the second child, inherited the farm and he took ?\Lofroth?\ as surname.
He married the daughter of a sergeant, Anna Carolina Dahlgren and they got 10 children.

But he was not a good farmer, he was warned being a drunkard and only four years after his fathers death, 1843, he had to leave the farm and live the rest of his life with his wife as paupers.

Their tenth child got the name Matthias Lofroth (1846-1892)
He left home 16 years old, worked as a farmhand and a railway worker. When he came to Jaemtland 1868 he worked as a clerk (finally in Heden) and met his wife Catharina Baecklund.

Their first son Carl Lofroth (1871-1940) was born 6 months before the marriage. They married one month after Matthias?. 25:th birthday.( That time men did not reach lawful age before 25 years.) Their second child, Mathilda, became a teacher. She married but they got no children. Third and last child, Gustaf, died before being 2 years old.

According to reports from a parish catechetical meeting Carl was highly praised. His father and mother had only acceptable knowledge in catechecism and reading...

We do not know much of Carl?.s life before he married. Our guess is that he learned forest and timber evaluation together with his father and other forest clerks working for Mons Industries.

Later, when married, he first worked as bookkeeper for Mons Industries in Heden and in Froesoen and so he advanced 1902 to being a faktor for Mons/Wifstawarfs Industries in Valsjoebyn.

Tillbaka till början/back to start

 

 

 

Farmor Märtas förfäder

Den äldsta förfader vi funnit är Halvard Andersson. År 1555 köpte han en gård, Säter nr 3 i Haverö nära gränsen till Jämtland. Jämtland tillhörde då Danmark liksom hela Norge. Gustaf Wasa var kung sedan 1523. Hemmanet, gården, var ny, den hade registrerats för första gången tio år tidigare. Det finns inga familjeregister, kyrkoregister, under de följande hundra åren. Det enda som intresserade Myndigheterna var vilken som var skattskyldig för gården. Vi kan inte veta vem i familjen som är vår verkliga förfader, endast att han är en av familjemedlemmarna som levde på gården under följande generationer:

Olof Halvardsson, 1576-1610, Halvar Olsson,1610-1630, Olof Halvardsson 1630-1650, Halvard Olsson 1650-1683.

När Halvards son, Olof Halvardsson, föds år 1655, har kyrkan fått nya föreskrifter och instruktioner. Sverige har blivit en stormakt efter 30-åriga kriget - trots sin fattigdom, trots sitt läge i Europas norra utkant. Myndigheterna ville veta mer om sina undersåtar. (Vilka kan vi använda som soldater, vilka kan skriva och läsa, vilka är opålitliga? Kyrkan får förelägganden att rapportera.)

Olof dör 1720, två år efter Karl XII och landets tid som stormakt tar slut.Hans son, Olof Olsson 1704-1789 får ett långt liv, 85 år.

Olof??s son Mickel Olssons levnad 1735-1823 var en händelserik tid för landet. Gustaf III mördas, vi förlorar Finland som varit en del av Sverige sedan medeltiden. Vi väljer en av Napoleons marskalkar till kung och vi får en union med Norge.

Mickel och hans hustru Sara får flera barn. En av dem, Olof Mickelsson, född 1776 lämnar gården Säter och flyttar till Överturingen där han gifter sig med Sofia Olsdotter från Snöberg, Haverö.

De får endast en son, Hans Olofsson 1815-1882  Han gifter sig med en bonddotter och de får 10 barn.

Det femte barnet var en flicka, Märta Juliana Hansdotter, född 1854. Två av hennes bröder och en syster dog som barn. Märta arbetade som piga från det hon var 16 år till dess hon gifte sig 1879 med en arbetare, Lars Olofsson.

De flyttade till Alby och fick två döttrar, Märta Lisa Larsdotter (Olsson) 1879-1970 och Alma Sophia Larsdotter. Alma gifte sig med en arbetare, Oskar Zeidlits. De fick en son, Kurt som dog ogift och barnlös.

Men Märta blev kär i en tjänsteman, Carl Löfroth, när hon var 17 år. De gifte sig och fick 12 barn.

Lite av vad som hände de barnen framgår av släktmatrikeln.

Bild på Märtas farBild på Märtas mor

 

Kin Story Of Grandmother Märta

The oldest ancestor we have found is Halvard Andersson. In 1555 he bought a farm, Säter nr 3 in Haverö, close to the Jämtland border. Jämtland was part of Denmark in that time. Gustaf Wasa was king, he had in a revolution 1523 stripped off Sweden from the union with Denmark.

The farm was a new settlement, registered for the first time ten years earlier. For more than 100 years we have no family registers, only names of the head family members who were registered to pay tax for the farm. We do not know for sure that he is our true ancestor, it might be anyone of the family members living on the farm during the following generations:

Olof Halvardsson, 1576-1610, Halvar Olsson, 1610-1630, Olof Halvardsson 1630-1650, Halvard Olsson 1650-1683.

From the time Halvard??s son Olof Halvardsson, is born 1655,we are beginning to know more of the families -  also the wives are registered. (The State wanted to know more of its members who are useful to be soldiers?, who are not reliable? The church gets instructions to report.)

Olof dies 1720 and his son, Olof Olsson 1704-1789 gets a long life, 85 years.

During Olof??s son Mickel Olsson 1735-1823 came some important events: King Gustaf III got murdered, his son, with incompetent advisors, lost Finland 1809 in a war with Russia - Finland had been a part of Sweden since medieval time. We got rid of the king in an unbloody revolution and elected one of Napoleon??s marechals, Charles Bernadotte, to be king, hoping he would win back Finland. Instead he chooses a union with Norway after the collapse of France and its allied Denmark.

We do not know how many children Mickel and his wife Sara got but one of them, Olof Mickelsson, born 1776 left the farm Säter and moved to Överturingen. There he married Sofia Olsdotter. They got but one son Hans Olofsson 1815-1882. He married a farmer??s daughter, Märta Jönsdotter and they got ten children.

The fifth child was a girl, they named her Märta Juliana Hansdotter, born 1854. Two brothers and one sister died as children. Märta worked as a maid from the age of 16 until she married a worker, Lars Olofsson, in 1879.

They moved to Alby and got two daughters, Märta Lisa Larsdotter (Olsson) 1879-1970 and Alma Sophia Larsdotter. Alma married a worker, Oskar Zeidlits, and they got one child, Kurt, who never married and had no children.

But Märta fell in love with a clerk, Carl Löfroth, when she was 17 and they married and got 12 children.

And what happened to those children is a story not yet written.(But you can see their offspring in some of the pictures in the chapter Carl-Märta Pictures.)

Tillbaka till början/back to start

 

 

Carl-Märta Pictures

 

Bild på Carl som ungBild på Märta som ungBild på Carl i mogen ålderBild på Märta i mogen ålder

 

 

Familjebild Carl - Märta

 

Familjebild Carl - Märta

 

Svart/vit gruppbild från 1947

 

Gruppbild i färg från 1979

 

Tillbaka till början/back to start

 

 

 

 

 

 

Kusinträff i Valsjöbyn 2005

bild på Näsethuset

Midsommar 2005 samlades 9 kusiner (varav en kanadensare) med 3 ingifta, 6 kusinbarn (varav åter en kanadensare) med likaledes 3 ingifta och 7 kusinbarnbarn, totalt 28 personer. Äldst var Rut Röstlund, Willes dotter, 80 år, och yngst Gabriel Westlund, Adas sonsonson, 1/2 år.

Vi umgicks i dagarna tre på Valsjöbyns Jakt & Fiskecamp, besåg Hasslingsåfallen och farfars och farmors hus på Näset (se ovan) samt åt gemensamma måltider. Den verkliga höjdpunkten var midsommaraftonens sup:| hos Kerstin och Kate.

Nedan ser vi fyra bilder: Många av släktingarna vid Hasslingsåfallen, Nio kusiner, Fyra kusinbarn och Fem kusinbarnbarn. Många fler bilder på kusinerna och deras barn finns inlagda i släktmatrikeln på denna hemsida.

In the Lofroth Family gathering in Valsjöbyn during Midsummer 2005 totally 28 people of three generations turned up. Two Canadians, Carl (Folke??s son) and Eric Lofroth came all the way from British Columbia. See pictures below and in the Family Tree.

The picture above is the home of grandfather Carl and grandmother Märta, now owned by famous film-maker Dan Jåma, who generously let his neighbour Johnny Hallkvist show us his home.

 

bild på släkt vid Hasslingsåfallen

 

bild på 9 kusiner 2005

 

4 kusinbarn 2005

 

bild på 5 kusinbarnbarn

 

 

"Nya" släktingar och släktgårdar / "New" kin and family farms - recently found

bild på Vebomarkgården


Bilden ovan visar boningshus uppfört av vår anfader Anders Svensson (bördig från Burträsk) i början av 1700-talet i byn Vebomark, Lövångers kommun, mellan Umeå och Skellefteå. Hemmanet, även försett med bakstuga, stannade i familjen endast i tre generationer 1694-1770 och är idag hembygdsgård. Mannen till vänster är Stig Karlsson, duktig släktforskare och författare till boken Webomarks By (Artemis 1989) - han var oss till god hjälp att hitta gården.

The picture above shows the oldest Lofroth residence (according to our present knowledge). The property was owned from 1694 by Anders Svensson, who came from Burträsk when his father, Sven Nilsson, died in 1686. He is said to have built the above house in early 1700, probably with the help of his oldest son Nils. There are still Lofroth kin living in Burträsk, the home of the famous Västerbotten cheese.

I Lövvattnet, en grannby till Vebomark, fann vi ytterligare en släktgård som från 1705 - och fortfarande - är i Löfrothsläktens ägo. Anders?. son Nils gifte sig med bonddottern Karin Nilsdotter och när hennes far och en bror drunknade på sjön Stora Lövvattnet ärvde dottern hemmanet Hötjärn 3. Anna Lisa Löfroth, t.h. på bilden nedan, har varit till stor hjälp vid kartläggningen av Nils?. ättlingar.

Anna Lisa Löfroth, picture below, generously lent us her family tree, made by lieutenant-colonel Gunnar Löfroth in the 1980ies. These distant relatives of ours are now incorporated in our family tree on this website. Some of them even ventured to the US - e.g. Oscar Löfroth from Selet, Lövånger, came over in 1902 and started a bakery in St Paul, Minnesota in 1911. His son Milton was born in 1915.


bild på Anna Lisa Hötjärn

Tillbaka till början

 

 

 

Katarinas Släkt/Family

Uppgifter om Katarinas släkt finns på/Find Katarinas Family Tree at http://www.moll.nu/site/07_index.html 

Klick på länk till stora matrikeln/Click link to extended family tree.

Then click "Efternamn" - wait a while - click "Löfroth", click "Sven Sune", and you will find his wife Katarina with parents, former husband and children.

 

Tillbaka till början

 

 

Ivan

Bild på dvärgschnauzern Ivan

S.U.CH.SV.V.-03 Schnauzi-Hero??s Ivan-Ivanovitsch
Dvärgschnauzer, p&s född 21 jan 2001 Reg.nr S18796/2001
Ägare Katarina Löfroth.

Uppfödare: Maria Landergård, Lidingö

Uppdaterad 20100604

Meriter och fler foton/photos, se www.katarinalofroth.name
För stamtavla/pedigree se www.skk.se Webtjänster Hunddata

Tillbaka till början

 

Kontaktuppgift: sune.lofroth at gmail.com

 

 

 

Bild på Katarina och Sune vid poolen

Katarina och Sune Löfroth har tagit initiativet till denna hemsida. Uppgifter om Sunes släkt finns i Lofroth Family Tree, dvs släktmatrikeln. To get started in the Lofroth Family Tree click "Hemkort" or "Efternamn" or "Index". Information om Ivan (mini-schnauzer) och om Katarinas släkt följer.

Senast uppdaterad: 17 juni 2011


chaussures air jordan nike air max jeremy scott adidas jeremy scott air max pas cher air max 90